Według badań przeprowadzonych przez językoznawców, osoby dwujęzyczne lepiej sobie radzą z czynnościami poznawczymi mózgu, takimi jak uwaga wybiorcza i kontrola hamująca. (Uwaga wybiorcza polega na koncentracji na określonych elementach, abstrahując od innych charakterystyk danego przedmiotu. Hamowanie lub kontrola hamująca blokuje zachowania i zatrzymuje automatyczne, często nieodpowiednie reakcje. W ten sposób zmienia odpowiedź na bardziej przemyślaną i dostosowaną do danej sytuacji.) Są one częścią funkcji wykonawczych czyli umiejętności poznawczych niezbędnych do kontrolowania i samoregulacji zachowania. Tematem wykonanego doświadczenia był Efekt Simona, czyli zjawisko kompatybilności przestrzennej. Chodziło o sprawdzenie w jakiej mierze poddane badaniom osoby były w stanie oddzielić dwie cechy danego przedmiotu: jego kolor i lokalizację.

Doświadczenie z dziećmi

Kanadyjska badaczka, profesor Ellen Bialystok  w swojej pracy udowodniła, że przewaga w umiejętnościach poznawczych u osób dwujęzycznych trwa przez całe życie. Przeprowadziła ona z dziećmi eksperyment z gąbką przypominającą kamień. Na pytanie, czym był przedmiot, dzieci odpowiedziały, że chodziło o kamień. Następnie wytłumaczono im, że była to gąbka i zapytano znowu, czym był dany przedmiot. Dzieci jednojęzyczne miały dużo większe trudności z przyswojeniem faktu, że była to gąbka niż dzieci dwujęzyczne. Nie potrafiły one bowiem użyć kontroli hamującej i określić przedmiot bez sugerowania się jego wyglądem.

Doświadczenie z dorosłymi

Ellen Bialystok przebadała także „Efekt Simona” u dorosłych. Osoby uczestniczące w doświadczeniu, miały przed sobą ekran, na którym pojawiał się kwadrat  albo  czerwony (po prawej stronie), albo zielony (po lewej). Jeżeli był on czerwony, trzeba było nacisnąć na klawisz prawy, jeśli zielony na lewy. Następnie zmieniono strony kolorów. Kwadrat czerwony pojawiał się po lewej, a zielony po prawej stronie. Klawisze, na które należało nacisnąć, pozostały niezmienione. Natężenie efektu Simona zależy od ilości dodatkowego czasu potrzebnego do naciśnięcia na prawidłowy klawisz. W przeciwieństwie do osób jednojęzycznych, osoby dwujęzyczne podlegały słabemu efektowi Simona: ich czas reakcji był krótki. Oznacza to, że opierali się oni wpływowi pozycji kwadratu na ekranie w stosunku do klawisza. Doświadczenie przeprowadzono na różnych grupach wiekowych: wynik był podobny. Umiejętności poznawcze u osób dwujęzycznych utrzymują się przez całe życie.

Znaczenie zdolności kontrolowania języka

Badacze wyjaśniają, w jaki sposób umiejętności poznawcze są związane z dwujęzycznością. Zdolność kontrolowanie używanych języków (większościowego i mniejszościowego) odwołuje się do tych samych umiejętności, co ćwiczenia z Efektem Simona. Im większą wprawę mają osoby w żonglowaniu językami, tym większą uwagą wybiorczą i kontrolą hamującą się one odznaczają. Zapraszam także do lektury artykułu „Intelektualne korzyści płynące z dwujęzyczności”.

Źródło: François Grosjean «Parler plusieurs langues, le monde des bilingues », Albin Michel, Paris, 2015