Ogólne warunki sprzedaży

INFORMACJE PRAWNE

 

Usługodawca : Anna Jachim
Status : Auto Entrepreneur
SIRET : 843 364 944
Dispensée d’immatriculation en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce.
TVA non applicable, article 293B du CGI
Adres : 76 rue Petit 75019 Paris FRANCJA

01 70 22 65 53 anna (at) bilingual-kid.com

Osoba odpowiedzialna za publikacje : Anna Jachim
Kreator strony : Mathilde Dumont

Hosting : Infomaniak Network SA

Avenue de la Praille 26 – 1227 Carouge GE – Suisse

Tél. : +41 22 820 35 44 – Fax : +41 22 301 67 69

SA au capital de 102 000 CHF

N° de TVA : CHE-103.167.648 TVA

Niniejsze « Ogólne warunki sprzedaży » dotyczą wszystkich transakcji odbywających się za pośrednictwem strony https://bilingual-kid.com

1.     Zamówienie

Każde zamówienie odbywające się za pośrednictwem strony https://bilingual-kid.com pociąga za sobą akceptacje niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Dostarczone informacje i zarejestrowane potwierdzenie są równoznaczne z transakcją, podczas której potwierdzasz, że się z nimi zapoznałeś. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z podpisem i akceptacją przeprowadzanych operacji.

2.     Cena

Wyświetlane ceny są bez podatków (VAT nie obowiązuje, artykuł 293B CGI), podane w walucie euro (€). Właściciel strony https://bilingual-kid.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym momencie, ale produkt zostanie rozliczony na podstawie stawki obowiązującej w chwili zatwierdzania zamówienia.

3.     Płatność

Płatność odbywa się w dniu złożenia zamówienia. Możesz zapłacić kartą kredytową. Karty wydawane przez banki mające siedzibę poza Francją, muszą być międzynarodowymi kartami bankowymi.Podczas płatności online przesyłane informacje są szyfrowane i nie można ich odczytać podczas transportu w sieci.

4.     Dostawa

Dostawa odbywa się na stronie internetowej, podczas potwierdzenia zamówienia.

5.     Warunki zwrotu pieniędzy

Wszystkie moje produkty są objęte gwarancją satysfakcji. Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu, w przeciągu 15 dni od otrzymania zamówienia możesz poprosić o zwrot pieniędzy. W tym celu, wystarczy wysłać prośbę na adres anna (at) bilingual-kid.com i podać niezbędne informacje do spełnienia jej (twoje imię i nazwisko, adres e-mail użyty przy dokonywaniu zakupu oraz dane bankowe). Po upływie 15 dni od zakupu, Poradnik, książka i sesje coachingowe nie podlegają zwrotowi pieniędzy.

6.     Ochrona danych osobowych

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w „Polityce prywatności”.

7.     Własność intelektualna

Treść strony https://bilingual-kid.com i oferowane przez nią produkty są wyłączną własnością wydawcy strony (czyli mnie), o ile nie zostało to inaczej określone.Całkowita lub częściowa reprezentacja tej strony przez jakąkolwiek osobę bez wyraźnej zgody wydawcy jest zabroniona i stanowi naruszenie karne (określone przez artykuły L. 335-2 i kolejne z Kodeksu Własności Intelektualnej). Zgodnie z artykułem L. 122-5 Kodeksu własności intelektualnej dozwolone są krótkie cytowania treści, pod warunkiem, że nazwisko autora i źródło są wyraźnie wskazane linkiem hipertekstowym do jednej ze stron https://bilingual-kid.com.

8.     Ważność informacji

Redaktor (czyli ja) przyjmuje odpowiedzialność za komentarze publikowane w artykułach blogu i w oferowanych przez niego produktach (https://bilingual-kid.com).Informacje zawarte na tej stronie mają na celu propagowanie wiedzy ogólnej, dzielenie się nią, wymianę informacji i doświadczeń, i w żadnym wypadku nie powinny być uważane za absolutną prawdę, tylko za zdanie redaktora.  Jeśli czujesz się urażony powodu komentarzy na blogu, nie wahaj się skontaktować ze mną za pomocą formularza kontaktowego lub pisząc na adres: anna (at) bilingual-kid.com

Komentarze artykułów są wyłączną odpowiedzialnością ich autorów i nie muszą odzwierciedlać punktu widzenia redaktora. Wszelkie komentarze szkalujące lub sprzeczne z prawem (rasizm, obrażanie, podżeganie do nienawiści itd.) zostaną usunięte, gdy tylko zapozna się z nimi administrator strony (czyli ja). Pisząc komentarze na stronie, użytkownik obowiązuje się do przestrzeganie przepisów prawa francuskiego i międzynarodowego.Strona internetowa może być modyfikowana bez powiadomienia. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu lub braku dostępu do witryny oraz trudności użytkowania jej i jej zawartości.

9.     Stosowane prawo

Wszystkie klauzule pojawiające się w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, a także wszystkie operacje zakupu i sprzedaży, odbywające się za pośrednictwem strony https://bilingual-kid.com podlegają prawu francuskiemu.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

MENTIONS LEGALES

Raison sociale : Anna Jachim
Statut : Auto Entrepreneur
SIRET : 843 364 944
Dispensée d’immatriculation en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce.
TVA non applicable, article 293B du CGI
Adresse : 76 rue Petit 75019 Paris

01 70 22 65 53 anna (at) bilingual-kid.com

Responsable de la publication sur le site : Anna Jachim
Création du site : Mathilde Dumont
Site hébergé par : Infomaniak Network SA

Avenue de la Praille 26 – 1227 Carouge GE – Suisse

Tél. : +41 22 820 35 44 – Fax : +41 22 301 67 69

SA au capital de 102 000 CHF

N° de TVA : CHE-103.167.648 TVA

1. Champ d’application

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les transactions conclues par le biais du site https://bilingual-kid.com

2. Commande

Toute commande passée sur ce site implique l’acceptation intégrale et sans réserve des présentes conditions générales de vente. L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. Vous déclarez en avoir parfaite connaissance. La confirmation de commande vaudra signature et acceptation des opérations effectuées.

3. Prix

Les prix affichés sont nets des taxes (TVA non applicable, article 293B du CGI), affichés en euros (€). La propriétaire du site https://bilingual-kid.com se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande.

4. Paiement

Le paiement est exigible immédiatement à la date de la commande. Vous pouvez effectuer le règlement par carte de paiement.

Les cartes émises par des banques domiciliées hors de France doivent obligatoirement être des cartes bancaires internationales.

Dans le cadre d’un paiement en ligne, les informations transmises sont cryptées, et ne peuvent être lues au cours du transport sur le réseau.

5. Livraison

La livraison est faite à l’adresse émail que vous avez indiquée lors de votre commande.

6. Conditions de remboursement

Tous nos produits bénéficient d’une garantie de satisfaction. Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, vous disposez de 15 jours francs à compter de la réception de votre commande pour demander le remboursement. Vous devez effectuer cette demande par simple email à anna (at) bilingual-kid.com et fournir toutes les informations qui seront nécessaires à votre demande (votre nom et l’adresse e-mail que vous avez utilisé pour effectuer votre achat, ainsi que les coordonnées bancaires). Une fois le délais de 15 jours passé, le guide, le livre et les sessions de coaching commandés ne peuvent pas être remboursés.

7. Protection des données personnelles

Nous mettons tout en œuvre pour assurer la parfaite sécurité de vos données personnelles. Se référer à la rubrique « Confidentialité et protection des données personnelles ».

8. Propriété intellectuelle

Le contenu du site https://bilingual-kid.com et des produits qu’il propose sont la propriété exclusive de l’éditeur du site, sauf mention contraire.

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelle que personne que ce soit, sans l’autorisation expresse de l’éditeur est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Conformément à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, les courtes citations du contenu sont autorisées, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et de la source, par un lien hypertexte vers une des pages de ce site web.

9. Validité de l’information

L’éditeur assume la responsabilité des propos publiés dans les articles du blog et dans les produits qu’il propose (https://bilingual-kid.com). Les renseignements que renferme ce site sont fournis à des fins d’information générale, de partage, d’échange, d’expérimentations, et ne prétendent pas être vérité absolue.

Si vous vous estimez lésé par des propos tenus sur le blog, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact ou à l’adresse suivante : anna (at) bilingual-kid.com

Les commentaires relèvent de l’entière responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l’éditeur. Tout commentaire diffamatoire ou contraire à la loi sous quelque forme que ce soit (racisme, injures, incitation à la haine, etc.) sera supprimé dès que les administrateurs du site en prendront connaissance. En écrivant des commentaires sur le site, l’internaute accepte de se soumettre aux lois françaises et internationales.

Le site web peut être modifié sans préavis. L’éditeur ne peut être tenu pour responsables de quelque préjudice résultant de l’accès ou du non-accès à ce site web et de l’utilisation ou de la fiabilité du site ou de son contenu.

10. Droit applicable

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.